REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

I. Postanowienia ogólne

 1. Wypożyczający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do wypożyczanego pojazdu, o którym mowa w umowie wynajmu.
 2. Na tej podstawie Wypożyczający wypożycza Pożyczającemu wymieniony
  w umowie najmu pojazd na okres ustalony w umowie.Po upływie tego okresu Pożyczający zobowiązuje się do oddania wymienionego pojazdu bez wezwań.Nie zwrócenie pojazdu w ciągu 1  doby
  od umówionego terminu skutkuje zgłoszeniem na policję faktu przywłaszczenia mienia.
 3. Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.
 4. Wypożyczający oświadcza że pojazdy stanowiące przedmiot wynajmu posiadają przegląd techniczny oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.
 5. Pożyczający zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem Pojazdu w chwili jego odbioru. Wszelkie uwagi Pożyczającego dotyczące stanu Pojazdu przy jego odbiorze powinny zostać uwzględnione w umowie najmu i załączonym do niej protokołem zdawczo – odbiorczym.

II. Wynajem

 1. Odbiór i zwrot pojazdu następuje w wypożyczalni w Zacharzynie, 64-813 Zacharzyn Zacharzyn 79.
 2. W przypadku nie terminowego zwrotu Pożyczający zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych wynoszących 50% stawki dobowej oraz innych ewentualnych kosztów związanych z tym przeterminowaniem np. nie wywiązania się przez Wypożyczająco z zawartej umowy z następnym klientem.
 3. Pożyczającym może zostać tylko osoba pełnoletnia legitymująca się dowodem osobistym i polskim obywatelstwem.
 4. Warunkiem koniecznym do wypożyczenia pojazdu jest okazanie dwóch dokumentów tożsamości
  (prawa jazdy kat.B oraz E dla wypożyczających lawetę a także dowodu osobistego, dowód rejestracyjny- do wglądu).
 5. Pożyczający oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami, kwalifikacjami i uprawnieniami do kierowania zestawem pojazdów, oraz ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.
 6. Warunkiem koniecznym do wypożyczenia autolawety jest osiągniecie przez Pożyczającego wieku min 20 lat.
 7. Autolaweta wypożyczana zostaje z czystą tapicerką i w takim samym stanie należy ją oddać. W przypadku zabrudzeń tapicerki pobierana zostaje opłat w wysokości 100,00 zł.
 8. Wypożyczający deklaruje, że pojazdy z zewnątrz myje we własnym zakresie.
 9. Pożyczający zobowiązuje się oddać autolawetę z takim samym stanem paliwa jak w momencie najmu. Koszt paliwa zużytego podczas najmu pokrywa Pożyczający.
 10. Z chwilą wydania Pożyczającemu przedmiotu najmu ryzyko utraty i uszkodzenia przechodzi na Pożyczającego. Pożyczający bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony pojazd. Za ewentualne uszkodzenia pojazdu wynikające z winy Pożyczającego odpowiada Pożyczający i ponosi związane z tym koszty zgodnie z aktualnym cennikiem oraz za postój spowodowany taką naprawą zgodnie
  z cennikiem za wynajem.
 11. Obciążenie Pożyczającego przez Wypożyczającego za naprawę uszkodzeń następuje w cenach brutto obowiązujących dla części zamiennych i robocizny w miesiącu likwidacji szkody.
 12. W przypadku zgubienia dokumentów, tablicy rejestracyjnej Pożyczający zostaje obciążony kara w wysokości 200,00 zł.
 13. W razie uszkodzenia pojazdu z winy Pożyczająco ponosi on wszelkie koszty związane z jego, transportem, a także wszelkie pozostałe koszty, jakie mogą wyniknąć w stosunku do osób trzecich.
 14. W przypadku zniszczenia (na skutek nieprawidłowego użytkowania, kolizji, wypadku drogowego) w ponad 50% wartości pojazdu w dniu wypożyczenia, Pożyczający zobowiązuje się do zwrotu 100% wartości pojazdu wg pojazdu tej samej klasy wyposazenia i  stanu.
 15. W przypadku nie wypłacenia przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkodę lub kradzież wynajętego pojazdu z przyczyn leżących po stronie pożyczającego, winy pożyczajacego– zapłaci wynajmującemu kwotę stanowiącą równowartość szkody lub równowartość auta w przypadku szkody kradzieżowej.
 16. Wypożyczający ma prawo w każdej chwili zażądać zwrotu pojazdu jeżeli okaże się, że pożyczający łamie warunki zawartej umowy oraz regulaminu wypożyczalni.
 17. Koszty wynikłe ze zniszczenia pojazdu na skutek kolizji drogowej ( z winy Pożyczającego) pokrywa Pożyczający.
 18. Koszty wynikłe ze zniszczenia na skutek kolizji drogowej (nie z winy Pożyczająco) kiedy sprawca zostaje nie znany, oraz nie zostanie załączone oświadczenie sprawcy z wskazaną polisą
  OC sprawcy – pokrywa Pożyczający.
 19. W przypadku kolizji drogowej zaraportowanej do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z winy Pożyczającego zostaje on obciążony kara w wysokości 1500,00 zł.
 20. Pożyczający zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów mandatów, które dotyczą okresu w jakim użytkował pojazd.
 21. W razie zaistnienia szkody, kolizji, wypadku lub kradzieży pożyczający na obowiązek natychmiast poinformować wypożyczającego i policję.

III. Użytkowanie

 1. Pożyczający zobowiązuje się do oddania pojazdu w stanie niepogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.
 2. Pożyczający zobowiązuje się do korzystania z pojazdu zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami.
 3. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za mocowanie i sposób transportu przedmiotów przewożonych przez pożyczającego. Ubezpieczenie ładunku pożyczający może dokonać
  we własnym zakresie.
 4. Korzystanie z przedmiotu umowy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wymaga uzyskania pozwolenia i odrębnej zgody Wypożyczającego. Zakazuje się korzystania z przedmiotu umowy
  poza granicami Unii Europejskiej.
 5. Strony ustalają stawkę za każdą rozpoczętą dobę wynajmu zgodną z aktualnym cennikiem. Płacona będzie gotówką z góry, w dniu wynajmu pojazdu.
 6. W szczególności zabrania się:
  a) dokonywania przeróbek, zmian, oraz samodzielnych napraw na wypożyczonym pojeździe. Naprawa może mieć miejsce tylko w wskazanym serwisie po ustaleniu tego faktu z Wypożyczającym.
  b) używania pojazdu przez inną osobę niż Pożyczający, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wypożyczającego, przez wpisanie tego faktu do umowy najmu. Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym udostępnił przedmiot umowy.
  c) samowolnego zdejmowania plandeki ze stelaża (plandeki są lakierowane i nieumiejętne zdjęcie jej ze stelaża powoduje nieodwracalne pozałamywania a co za tym idzie zniszczenie plandeki) .
  Za samowolne zdjęcie plandeki bez wiedzy Wynajmującego będzie pobierana opłata w wysokości 200 zł , lub równowartość ceny nowej w przypadku zniszczenia,
  d) przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dokumencie rejestracyjnym pojazdu,
  e) przewożenia niezabezpieczonych materiałów żrących brudzących o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję, zniszczenie uszkodzenie,
  f) używania pojazdu w stanie nietrzeźwości, po użyciu środków odurzających,
  g) używania pojazdu wbrew przepisom celnym, drogowym i innym,
  h) palenia tytoniu w pojeździe,
  i) przewozu zwierząt,
  j) przekraczania dopuszczalnej prędkości,
 7. W przypadku naruszenia postanowień punkcie III ustąp 6 Pożyczający traci kaucję.
 8. Pożyczający ma obowiązek zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą.

IV. Płatności

 1. Pożyczający zobowiązany jest do uregulowania należności z tytułu wynajmu pojazdu w dniu zawarcia umowy najmu.
 2. W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem nie będą zwracane należności za pozostały czas wynajmu.
 3. Zaliczki na poczet rezerwacji możliwe są po uzgodnieniu z wynajmującym terminu gotówką bądź przelewem.

V. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Pożyczający w pełni akceptuje warunki regulaminu wypożyczalni i umowy najmu, nie wnosi zastrzeżeń do zapisów umowy i regulaminu oraz zobowiązuje się dotrzymać niniejszych warunków
  co poświadcza własnoręcznym podpisem na końcu umowy.
 3. W przypadku nie wywiązywania się z warunków  umowy wypożyczenia i powstania zobowiązania po stronie Pożyczającego, Pożyczający ponosi koszty windykacji roszczenia prowadzonej
  przez wynajętą przez Wypożyczającego Kancelarię.
 4. Pożyczający oświadcza, że dane zawarte w umowie są zgodne z prawdą, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji umowy, przekazywanie ich osobom trzecim w wypadku wystąpienia roszczeń ubezpieczeniowych bądź prawnych.